agrodeal.sk

 
 
 
Brusivo_nivo_slider.jpg Dielenske_vybavenie_nivo_slider.jpg EDE_nivo_slider.jpg Elektricke_naradie_nivo_slider.jpg Rucne_naradie_nivo_slider.jpg Zahradne_naradie_nivo_slider.jpg Zvaranie_nivo_slider.jpg
 
 

Vitajte na stránke veľkoobchodu s náradím

 
 
 
 

Reklamačný poriadok

Predávajúci, spoločnosť AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 00 Trnava, IČO: 18 049 401, zapísanou v obchodom registri Okresného súdu v Trnave,  oddiel Sro, vložka číslo 1038/T, IČ DPH: SK2020........... vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacimi právnymi predpismi tento reklamačný poriadok pre internetový obchod.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s objednávkou a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.


Práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s objednávkou

Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

V prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v objednávke a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.


Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je na internetovej stránke predávajúceho alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Nároky z vád tovaru

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.


Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo odoslaním na poštovú adresu predávajúceho.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

-         preukázateľne nesprávnym – neodborným, nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

-         mechanickým poškodením alebo opotrebovaním tovaru,

-         prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach,

-         zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou,

-         živelnou pohromou napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

-         ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru

-         pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

 

Pri uplatnení nárokov z vád tovaru je kupujúci povinný preukázať

-         že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.

-         že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho

-         že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni predávajúceho alebo vadu preukáže servisnému technikovi v záručnom servise.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V uvedenej 30 dňovej lehote je predávajúci súčasne povinný reklamáciu vybaviť, inak má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru, začne plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave. Záznam o vykonanej oprave je oprávnený vyhotoviť iba autorizovaný servis.


Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

 

Reklamačný poriadok AG náradie - Agrodeal s.r.o.

Reklamačný poriadok
Predávajúci, spoločnosť AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 00
Trnava, IČO: 18 049 401, zapísanou v obchodom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel
Sro, vložka číslo 1038/T, IČ DPH: SK2020390438 vydáva v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a súvisiacimi
právnymi predpismi tento reklamačný poriadok pre internetový obchod.
Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej
objednávky kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a
nie za účelom podnikania
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s
objednávkou a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
Práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s objednávkou
Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v
prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v
poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov
(faktúra).
V prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou má kupujúci právo na to, aby mu
predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami
dohodnutými v objednávke a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo
jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej
ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
Záručná doba
Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak
nie je na internetovej stránke predávajúceho alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak,
je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim.
Nároky z vád tovaru
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený
výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu
odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.
Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok
riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym
predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť.
Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže
byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu
vád na zakúpenom tovare.
Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo odoslaním
na poštovú adresu predávajúceho.
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak
vznikla vada alebo poškodenie:
- preukázateľne nesprávnym – neodborným, nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v
rozpore s jeho účelom alebo návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom
napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym
konaním užívateľa,
- mechanickým poškodením alebo opotrebovaním tovaru,
- prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach,
- zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou,
- živelnou pohromou napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či
vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej
sieti.
- ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených
zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v
záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
- pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych
predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
Pri uplatnení nárokov z vád tovaru je kupujúci povinný preukázať
- že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží
kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia
ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je
uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.
- že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za týmto účelom kupujúci predloží platný
doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného
tovaru u predávajúceho
- že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni
predávajúceho alebo vadu preukáže servisnému technikovi v záručnom servise.
Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru
uznaná ako oprávnená.
Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o
vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V uvedenej 30 dňovej lehote je predávajúci súčasne povinný reklamáciu vybaviť, inak má
kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka z tovaru,
začne plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke znovu od prevzatia
nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas
ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave. Záznam o vykonanej
oprave je oprávnený vyhotoviť iba autorizovaný servis.
Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/